تعامل پروکاریوت‌ها بر ماشین اپی‌ژنوم انسان

سید داور سیادت, ارفع مشیری, سمیرا تراشی, میرداود عمرانی

تعامل پروکاریوت‌ها بر ماشین اپی‌ژنوم انسان

سید داور سیادت, ارفع مشیری, سمیرا تراشی, میرداود عمرانی
مترجمان:

تاریخ انتشار:

29 بهمن، 1399

موضوعات:

علوم پایه پزشکی, دکتری عمومی

نشر:

نویسندگان مستقل

شابک:

برچسب‌ها:

میکروبیوم, میکروبیوتا, اپی‌ژنتیک

شرح :  

در سال‌های اخیر پژوهش‌های متعددی، اهمیت تغییرات اپی‌ژنتیکی در برهمکنش باکتری‌ها با میزبان را مورد بررسی قرار داده‌اند. باکتری‌های مفید و بیماری‌زا ماشین اپی‌ژنومی میزبان را در جهت پیشبرد اهداف خود در اختیار می‌گیرند؛ بدین ترتیب تا حدودی می‌توان ارتباط پزشکی شخص محور و میکروبیوم انسان را مشخص نمود. در این مجموعه مکانیسم‌های تغییرات اپی‌ژنتیکی القاء شده در انسان توسط پروکاریوت‌ها و تعامل با ماشین اپی‌ژنوم میزبان در دو حالت سلامت و بیماری ارائه شده است; از ویژگی‌های مجموعه فوق، سادگی نگارش و بیان قابل فهم جهت گروه‌های هدف در دو بخش علوم پایه و بالینی است. نویسندگان پژوهشگر مجموعه فوق در کمال سادگی به بیان نکات مهم و اساسی این ارتباط و مثال های کاربردی موضوع پرداخته‌اند.