تعامل پروکاریوت ها با تغییرات اپی ژنتیکی در میزبان

سید داور سیادت, سارا احمدی بادی, ارفع مشیری, سمیرا تراشی

تعامل پروکاریوت ها با تغییرات اپی ژنتیکی در میزبان

سید داور سیادت, سارا احمدی بادی, ارفع مشیری, سمیرا تراشی
مترجمان:

تاریخ انتشار:

05 تیر، 1399

موضوعات:

علوم پایه پزشکی, دکتری عمومی

نشر:

نویسندگان مستقل

شابک:

برچسب‌ها:

شرح :  

در سال های اخیر پژوهش های متعددی، اهمیت تغییرات اپی ژنتیکی در برهمکنش باکتری ها با میزبان را مورد بررسی قرار داده اند. باکتری های مفید و بیماری زا ماشین اپی ژنومی میزبان را در جهت پیشبرد اهداف خود در اختیار می گیرند؛ بدین ترتیب تا حدودی می توان ارتباط پزشکی شخص محور و میکروبیوم انسان را مشخص نمود. در این مجموعه مکانیسم های تغییرات اپی ژنتیکی القاء شده در انسان توسط پروکاریوت ها و تعامل با ماشین اپی ژنوم میزبان در دو حالت سلامت و بیماری ارائه شده است; از ویژگی های مجموعه فوق، سادگی نگارش و بیان قابل فهم جهت گروههای هدف در دو بخش علوم پایه و بالینی است. نویسندگان پژوهشگر مجموعه فوق در کمال سادگی به بیان نکات مهم و اساسی این ارتباط و مثال های کاربردی موضوع پرداخته اند.